English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧


دانشکده پزشکی
برگزاری دوازدهمین جلسه خود ارزیابی
دوازدهمین جلسه خود ارزیابی در ساعت 9 صبح روز یکشنبه با حضور آقای دکتر احمدرضا افشار ریاست دانشکده پزشکی ، آقای دکتر حسن صابری معاون آموزشی علوم پایه ، آقای دکتر غلامحسین فرجاه معاون تحقیقات و فناوری ، آقای دکتر بهروز کارگری عضو کمیته اعتباربخشی دوره آموزشMD ، آقای دکتر دیبا مسئول EDO دانشکده پزشکی ، خانم مهندس کفیلی مدیر برنامه ریزی دانشکده پزشکی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت . - ابتدا استانداردهای الزامی حوزه 6 (منابع آموزشی ) مورد بحث و بررسی و موارد ذیل تصمیم گیری شد. - احصاء شرایط فعلی با استاندارد های دقیق و اجرای اقدامات اصلاحی مبتنی بر رفع کمبودها موجود در استاندارد های الزامی منابع آموزشی از نظر تسهیلات فیزیکی کافی و مناسب برای اعضاء هیئت علمی و دانشجویان . - رفع نواقصات مندرج در ارزیابی های درونی و بیرونی دانشکده پزشکی - مقرر گردید Log book الکترونیکی برای تمامی گروههای آموزشی گذاشته شود. - مقرر گردید نظارت و پایش مستمر برای فعالیت آموزشی دانشجویان انجام گیرد. - تسریع در توسعه Skill Lab بالینی و استفاده از حداکثر ظرفیت منابع مراکز آموزشی و درمانی بیمارستانها در آموزش بالینی - گسترش پهنای باند اینترنت دانشکده پزشکی جهت استفاده بهینه دانشجویان پزشکی - توسعه فضاء و گسترش WiFi در محوطه بیرون دانشکده پزشکی - توسعه برنامۀ تهیه و تجهیز شبیه سازی مجازی در مراکز آموزشی و درمانی و دانشکده پزشکی - مقرر گردید تحقیقات زمینه ای در ارتباط با آموزش پزشکی در زمینه پژوهش و دانش پژوهی پزشکی بر مبنای اصلاح برنامه آموزشی صورت گیرد. - مقرر گردید در برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی تغییراتی درجهت ایجاد فرصت برای پژوهش انجام گیرد . - تبیین ساز و کارهای لازم جهت ارتقاء در زمینه پژوهش و دانش پژوهی دانشجویان پزشکی - نظارت مستمر اجرای کارگاه ها ، برای تسهیل در یادگیری و روش های علمی و آموزش مبتنی بر شواهد کارگاههائی جهت تاثیرگذاری بر فعالیت های پژوهشی و دانش پژوهی پزشکی انجام گیرد - نظارت مستمر بر نحوه بکارگیری محتوای کارگاههای پژوهشی و دانش پژوهی دانشجویان پزشکی - ارائه راهکارهای لازم به منظور جلب مشارکت حداکثری خدمات آموزشی در زمینه پژوهش و دانش پژوهی - جذب نیرو حداقل یک یا 2 نفر PhD و یا کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برای طراحی و توسعه روشهای آموزش و ارزشیابی و توانمند سازی اعضاء هیات علمی دانشگاه - توسعه برنامه ، تهیه و تجهیز شبیه سازهای مجازی در مراکز آموزشی و درمانی دانشکده ها و الویت گذاری نسبت به نیاز سنجی در این مورد . جلسه رأس ساعت 11:40 به پایان رسید.
 ١٢:١٨ - 1397/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده پزشکی
برگزاری یازدهمین جلسه کمیته خود ارزیابی
یازدهمین جلسه خود ارزیابی در ساعت 9 صبح روز یکشنبه با حضور آقای دکتر احمدرضا افشار ریاست دانشکده پزشکی ، آقای دکتر حسن صابری معاون آموزشی علوم پایه ، آقای دکتر غلامحسین فرجاه معاون تحقیقات و فناوری ، آقای دکتر محمد کرمی یار معاون آموزشی پزشکی عمومی ،آقای حسنی نماینده معاونت دانشجویی ، آقای دکتر دیبا مسئول EDO دانشکده پزشکی ، خانم مهندس کفیلی مدیر برنامه ریزی دانشکده پزشکی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت . - ابتدا بقیه استانداردهای الزامی حوزه 4 (دانشجویان ) مطرح گردید ومقرر گردید به نظرات دست اندرکاران ارزش گذاری شود . - حوزه مشخص و دفاتر مخصوصی برای نظارت بر دانشجویان ایجاد گردد. - توانمند سازی حوزه مشاوره دانشجویان ) - استاندارد های ترجیحی زیر حوزه 4 (دانشجویان) مطرح و مقرر گردید . برنامه مدون برای آموزش معلمان مدارس در ارتباط با معرفی رشته پزشکی برای دانش آموزان مقطع متوسطه گذاشته شود. فرم خود ارزیابی 4 و 5 مطرح با توجه اینکه استانداردهای آنها به ترتیب به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و معاونت آموزشی دانشگاه و EDC ارتباط موضوع داشت. مقرر گردید جهت بررسی و تکمیل آنها به آن معاونت ها ارسال گردد. جلسه رأس ساعت 30/10 به پایان رسید.
 ١٠:٥٢ - 1396/12/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده پزشکی
برگزاری دهمین جلسه کمیته خود ارزیابی
دهمین جلسه خود ارزیابی در ساعت 9 صبح روز یکشنبه با حضور آقای دکتر احمدرضا افشار ریاست دانشکده پزشکی ، آقای دکتر حسن صابری معاون آموزشی علوم پایه ، آقای دکتر غلامحسین فرجاه معاون تحقیقات و فناوری ، آقای دکتر محمد کرمی یار معاون آموزشی پزشکی عمومی ،آقای دکتر فیضی مدیر EDCدانشگاه ، آقای دکتر کارگری مدعو از EDC معاونت آموزشی دانشگاه ، مسئول EDO دانشکده پزشکی ، آقای ساجدی و آقای آذرنوش نمایندگان معاونت امور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ، مدیر برنامه ریزی دانشکده پزشکی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت .مقرر گردید نحوه اجرا تحلیل آزمونها بازبینی و بازنگری گردد. - استانداردهای الزامی حوزه 4 (دانشجویان ) مطرح گردید - مقرر گردید برای آزمونهای تکوینی آیین نامه های داخلی تدوین گردد. - مقرر گردید برای پست سازمانی کارشناس فرهنگی و دانشجوئی ردیف دانشکده پزشکی ایجاد گردد. - همچنین در خصوص تعیین ظرفیت و ترکیب پذیرش دانشجو از نظر ات گروههای آموزشی استفاده شود. جلسه رأس ساعت 30/10 به پایان رسید.
 ١٠:٤٧ - 1396/12/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده پزشکی
برگزاری نهمین جلسه کمیته خود ارزیابی
نهمین جلسه خود ارزیابی در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 96/12/6با حضور ریاست دانشکده پزشکی ، معاون آموزشی علوم پایه ، معاون تحقیقات و فناوری ، معاون آموزشی پزشکی عمومی ،آقای دکتر فیضی مدیر EDCدانشگاه ، آقای دکتر کارگری مدعو از EDC معاونت آموزشی دانشگاه ، مسئول EDO دانشکده پزشکی ، مدیر برنامه ریزی دانشکده پزشکی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت واستاندارد ترجیحی از زیر حوزه 2 محتوای آموزشی مطرح و در آن انطباق کامل بود . از زیر حوزه 2 استاندارد های ترجیحی در خصوص ادغام عمودی بالینی مطرح ادغام عمودی نداشتیم. سپس بقیه استانداردهای ترجیحی از زیر حوزه 2 ( برنامه آموزشی ) مطرح گردید . مقرر گردید جهت ارتقا، کمی و کیفی دانشجو محوری زیر ساخت های لازم انجام گیرد. جلسه رأس ساعت 11/30 به پایان رسید.
 ٠٩:٢٣ - 1396/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده پزشکی
برگزاری هشتمین جلسه کمیته خود ارزیابی
- هشتمین جلسه خود ارزیابی در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 96/11/29با حضور ریاست دانشکده پزشکی ، معاون آموزشی علوم پایه ، معاون تحقیقات و فناوری ، معاون آموزشی پزشکی عمومی ، آقای دکتر کارگری مدعو از EDC معاونت آموزشی دانشگاه ، مسئول EDO دانشکده پزشکی ، مدیر برنامه ریزی دانشکده پزشکی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ابتدا استانداردهای ترجیحی حوزه یک ( رسالت و اهداف) مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت . - مقرر گردید از نظرات سایر ذینفعان در تدوین رسالت مورد استفاده قرار گیرد . - مقرر گردید بازنگری رسالت ، از اولویت های منطقه ای و معضلات بهداشتی جهانی لحاظ شود. - رسالت دانشکده با نظرات اعضاء بازنگری گردد. جلسه رأس ساعت 11/30 به پایان رسید.
 ٠٩:٢١ - 1396/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده پزشکی
برگزاری هفتمین جلسه کمیته خود ارزیابی
هفتمین جلسه خود ارزیابی در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 96/11/15با حضور ریاست دانشکده پزشکی ، معاون آموزشی علوم پایه ، معاون تحقیقات و فناوری ، معاون آموزشی پزشکی عمومی ، آقای دکتر کارگری مدعو از EDC معاونت آموزشی دانشگاه ، مسئول EDO دانشکده پزشکی ، مدیر برنامه ریزی دانشکده پزشکی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت . از زیر حوزه ۲ حوزه برنامه آموزشی از استانداردهای الزامی مطرح و تمامی استانداردها مورد بررسی قرار گرفت و مقررگردید جهت ارتقای کیفیت برنامه طرح درس ها بصورت دوره ای باز نگری شود مقرر گردید گارگا ههای نحوه سخنرانی برای اساتید برگزار شود ومقررگردید فیلدهای داخل وخارج بیمارستانهای آموزشی افزایش یابد جلسه رأس ساعت 11/30 به پایان رسید.
 ٠٩:١٦ - 1396/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده پزشکی
برگزاری دومین جلسه کمیته خودارزیابی
روز یکشنبه رأس ساعت 9 صبح مورخه 96/10/17 در اتاق ریاست محترم دانشکده پزشکی دومین جلسه خود ارزیابی دانشکده پزشکی برگزار و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت . ابتدا ریاست محترم دانشکده پزشکی بیاناتی در ارتباط با فرمهای خود ارزیابی و وضعیت دانشکده پزشکی نسبت به اعتبار بخشی ، برنامه استراتژی مطالبی اعلام فرمودند سپس آقای دکتر کارگر که بعنوان عضو مدعو دعوت شده بودند مطالبی مبسوطی نسبت به استانداردهای ملی دوره دکتری عمومی جمهوری اسلامی و راهنمایی های لازم نسبت به تکمیل فرمها اظهار داشتند. - مقرر گردید در رسالت دانشکده از الفاظ مورد اشاره در استاندارد های الزامی در رابطه با آموزش پزشکی عمومی استفاده شود. - مقرر گردید فرم خود ارزیابی دوره پزشکی عمومی براساس استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی که برای تمامی حوزه ها تهیه شده بود هر بند اعلام شده در متن استانداردها بصورت مجزا نوشته شود. - مقرر گردید فعلاً مطالب ارائه شده در جلسات خود ارزیابی در جلسه کمیته اعتبار بخشی مطرح و منظور شود. - ریاست محترم دانشکده پزشکی جهت تکمیل فرمهای مذکور برای هر عضو شرکت کننده وظایفی تعیین فرمودند. - مقرر گردید مدیر برنامه ریزی استانداردها را مجزا تهیه نماید. - مسئول EDC دانشکده پزشکی ، مدارک موجود نسبت اقدامات انجام یافته در ارتباط با ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات تهیه و برای جلسه بعدی ارائه دهد. - مقرر گردید مسئول آموزش دانشکده پزشکی با کارشناس مسئول EDO بیمارستانها نسبت به تکمیل پرسشنامه های تهیه شده از سوی مسئول EDO دانشکده پزشکی همکاری لازم را بنماید. جلسه رأس ساعت 10/20به پایان رسید.
 ٠٩:١٠ - 1396/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده پزشکی
برگزاری اولین جلسه کمیته خود ارزیابی
روز یکشنبه مورخه 96/10/13 در اتاق ریاست محترم دانشکده پزشکی اولین جلسه کمیته خود ارزیابی با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی ، معاون آموزشی دکتری عمومی ، معاون آموزشی علوم پایه ، مسئول EDO دانشکده پزشکی ، مسئول آموزش دانشکده پزشکی و مدیر برنامه ریزی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرارگرفت . - ابتدا ریاست محترم دانشکده پزشکی توضیحات مختصری در خصوص فرمهای خود ارزیابی دوره پزشکی عمومی بر استاندارد های ملی دوره پزشکی عمومی ویرایش 1396 را ارائه فرمودند . و اظهار داشتند فعلاً تا تشکیل کمیته خود ارزیابی و تعیین اعضاء آن جلسات کمیته خود ارزیابی در جلسات کمیته برنامه ریزی تشکیل خواهد شد . - سپس مدیر برنامه ریزی استاندارد های ملی دوره دکتری پزشکی عمومی که شامل 9 حوزه می باشد . ارائه و مقرر گردید که تک تک حوزه ها ، روزهای یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و فرمهای مربوطه با نظرات اعضاء کمیته تکمیل گردد، و همچنین مقرر گردید فرمهای خود ارزیابی استاندارد های الزامی 9 حوزه توسط مدیر برنامه ریزی تهیه و تکثیر در جلسه بعدی به تک ، تک اعضاء تحویل گردد. جلسه رأس ساعت 10 به پایان رسید.
 ١٠:١٢ - 1396/12/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده پزشکی
برگزاری جلسه خود ارزیابی دانشکده پزشکی
روز یکشنبه مورخه 96/11/1 رأس ساعت 9 صبح پنچمین جلسه خود ارزیابی در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی با حضور ریاست دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر افشار، معاون آموزشی علوم پایه ،جناب آقای دکتر صابری ، معاون آموزشی دکترای عمومی جناب آقای دکتر کرمی یار و مسئول EDO دانشکده جناب آقای دکتر دیبا ، مدیر تحصیلات تکمیلی و دستیاری جناب آقای دکتر جواد زینالی، معاون تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر فرجاه ، مسئول آموزش آقای حیدری ، مدیر برنامه ریزی خانم مهندس کفیلی و آقای دکتر بهروز کارگری بعنوان عضو مدعو از EDC دانشگاه علوم پزشکی تشکیل گردید، رسالت دانشکده پزشکی با بررسی واصلاح مجدد مورد تائید قرار گرفت و مقررگردید در برنامه استراتژی در و بسایت دانشکده پزشکی درج گردد. زیر حوزه های حوزه ۲ از جمله بند محتوای برنامه ریزی مورد بحث و بررسی و تکمیل گردد. مقرر گردید واحدی بنام مهارتهای زندگی به میزان یک واحد به صورت الزامی ارائه گردد. مقرر گردید درس ادبیات فارسی با توجه به نیازهای فعلی بازنگری گردد. جلسه راس ساعت 10/30 به پایان رسید.
 ٠٩:٤٤ - 1396/11/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده پزشکی
توسعه آموزش مجازی در دانشگاههای علوم پزشکی
به اطلاع اساتید و اعضای محترم هیأت علمی می رساند در راستای توسعه آموزش مجازی در سراسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور محتواهای الکترونیکی کوتاه (micro learning) توسط وزارتخانه محترم تهیه گردیده است. اساتید محترم می توانند جهت استفاده از محتواهای موجود به وبسایت http://vums.ac.ir مراجعه نمایند.
 ١٤:٠٩ - 1396/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>