English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

- آیین نامه انضباطی دانشجویان : دانلود فایل

 - شیوه نامه انضباطی دانشجویان : دانلود فایل

- آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی : دانلود فایل

- آیین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره دکتری عمومی پزشکی : دانلود فایل

- آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکتری عمومی پزشکی : دانلود فایل

- آیین نامه دستیار تخصصی : دانلود فایل

- آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی : دانلود فایل

- آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد : دانلود فایل

- شیوه نامه برگزاری امتحانات : دانلود فایل