English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

طرح درس آناتومی - رشته پزشکی - جنین شناسی و بافت شناسی :

جلسه1

جلسه2

جلسه3

جلسه4

جلسه5

جلسه6

جلسه7

جلسه8

جلسه9

جلسه10

جلسه11

جلسه12

جلسه13

جلسه14

جلسه15

جلسه16

جلسه17

جلسه18

جلسه19

جلسه20

جلسه21

جلسه22

جلسه23

جلسه24

جلسه25

جلسه26

جلسه27

جلسه28