English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

- کتابچه راهنمای دانشجویان جدید الورود : دانلود فایل

- آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی : دانلود فایل

- آیین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره دکتری عمومی پزشکی : دانلود فایل

- آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکتری عمومی پزشکی : دانلود فایل

- آیین نامه دستیار تخصصی : دانلود فایل

- آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی : دانلود فایل

- آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی پژوهشی : دانلود فایل

- آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد : دانلود فایل

- آیین نامه آموزشی دانشجویان اتباع خارجی : دانلود فایل

- آیین نامه ارزیابی دانشجو : دانلود فایل