English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

فرم توانمند سازی اساتید،دوره مهارتی سطح 1 : دریافت فایل

فرم توانمند سازی اساتید،دوره مهارتی سطح 2 : دریافت فایل

فرم توانمند سازی اساتید،دوره مهارتی سطح 3 : دریافت فایل

فرم نظرسنجی از نحوه تدریس استاد : دریافت فایل

فرم نظرسنجی فعالیت های آموزشی و پژوهشی : دریافت فایل

فرم نظرسنجی کیفیت تدریس هیأت علمی : دریافت فایل