English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

- شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی : دانلود اعضاء و شرح وظایف

- شورای آموزشی دانشکده پزشکی : دانلود اعضاء و شرح وظایف

- شورای مدیران گروههای آموزشی علوم پایه : دانلود اعضاء و شرح وظایف

- شورای مدیران گروههای آموزشی علوم بالینی : دانلود اعضاء و شرح وظایف

- شوراهای اداری : دانلود اعضاء و شرح وظایف