English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

مسئول خدمات : 

نام و نام خانوادگی : آقای الهویردی سلمانی

شماره تماس : 32780803-044

 

شرح وظایف مسئول خدمات :


  1. - تهیه وسایل لازم جهت انجام امور خدماتی
  2. - تهیه مواد بهداشتی مناسب جهت انجام امور بهداشتی خدماتی
  3. - ارائه آموز های دوره ای به نیروهای خدماتی جهت انجام صحیح امور خدماتی
  4. - ارائه آموزش های دوره های به نیروهای خدماتی جهت برخورد صحیح و مناسب با کارکنان و ارباب رجوع
  5. - مدیریت واحد و یکپارچه بر نیروهای خدماتی
  6. - توجیح نیروهای خدماتی جهت ارتباط با اشخاص ثالث جهت انجام امور خدماتی
  7. - بازرسی و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات نیروهای خدماتی