English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

مدیر گروه بیوشیمی : دکتر محمد حسن خادم انصاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

برنامه هفتگی

1

دکترمحمد حسن خادم انصاری

استاد

دکترای بیوشیمی

Mhansari1@hotmail.com

 

رزومه

دانلود

2

دکتر فاطمه خردمند

دانشیار

دکترای بیوشیمی بالینی

fkheradmand@yahoo.com

رزومه

دانلود

3

دکتریوسف رسمی

استاد

دکترای بیوشیمی بالینی

Yr1350@yahoo.com

رزومه

دانلود

4

دکترجعفرنوروززاد

استاد

دکترای بیوشیمی بالینی

jnouroozzadeh@yahoo.com

رزومه

دانلود
5

دکترشیوا قلیزاده

استادیار

دکترای پزشکی مولکولی

gholizadeh.sh@umsu.ac.ir

رزومه
دانلود
6

دکتروحید شفیعی ایران نژاد

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی

----------

رزومه
دانلود
7

دکترشهریار علیپور

استادیار

دکترای پزشکی مولکولی

alipourshahriar17@gmail.com

رزومه
دانلود
8

دکتر مریم مجیدی نیا

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی

----------

رزومه
دانلود