English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

      رسالت گروه پزشکی اجتماعی آموزش ، پژوهش و تربیت دانشجویانی است که آگاهی و شناخت کافی در زمینه علوم بهداشتی را داشته و مهارتهای مربوط به سنجش مستمر نیازهای سلامت افراد و جوامع ، برنامه ریزی ارائه خدمات طب پیشگیری و ارزشیابی برنامه های بهداشتی را کسب نمایند.