English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

 زمانبندی برنامه امتحانات :

زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی دی (اصلاحیه) ،بهمن و اسفند ماه 1399 (مجازی) : دانلود

زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی آذرماه 1399 (مجازی) : دانلود

زمان آزمونهای برنامه ریزی شده در جریان مهر و آبان ماه سال 1399 : دانلود

 زمان آزمونهای برنامه ریزی شده آذر ماه و دی ماه : دانلود 

 زمان آزمونهای برنامه ریزی شده بهمن ماه : دانلود