English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: دوشنبه ١٠ مهر ١٤٠٢

زمانبندی برنامه امتحانات :

زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی دی (اصلاحیه) ،بهمن و اسفند ماه 1399 (مجازی) : دانلود

 زمان آزمونهای برنامه ریزی شده ارشد و دکتری : دانلود