English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

- سند توانمندی های دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی : دانلود

- مشخصات دوره و دروس برنامه آموزشي رشته پزشکی در مقطع دکترای عمومی : دانلود

- خلاصه تغییرات پیشنهادی در برنامه درسی دوره علوم پایه و مقدمات بالینی پزشکی عمومی : دانلود

- دستورالعمل کلی تشکیل و شرح وظایف کمیته برنامه درسی پزشکی عمومی : دانلود

- مصوبه تصویب کلیات برنامه دکتری عمومی پزشکی در مقطع علوم پایه : دانلود