English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


آیین نامه ارزیابی دانشجویان با در نظر گرفتن توانایی دانشجویان در حیطه های شناختی، مهارتی و نگرشی و برای هر دو روش آزمون مجازی و حضوری تدوین شده و بعد از تصویب در کمیته آموزشی دانشکده به کلیه اساتید و دانشجویان اعلام گردیده و لازم الاجرا می باشد..

فرآیندهای گزارش نتایج و پاسخگویی به اعتراضات آزمونها و نمرات کاملا مشخص و مدون و در اختیار کاربران در سایت دانشکده قرار دارد.

آزمون های مجازی و حضوری تراکمی,  هر دو بررسی و تحلیل کمی و کیفی می شوند و نتایج حاصل از این بررسی در اختیار اساتید قرار داده می شود.

مستندات آزمون ها قابل دسترسی می باشد.

جلسات بحث و مصاحبه به صورت دوره ای با حضور ذینفعان, دانشجویان, اساتید و مسوولین دانشکده جهت پایش موارد ذکر شده برگزار می شود تا به صورت پویا بوده و با بازخوردهای داده شده , بهینه سازی اتفاق افتد.

تمامی مستندات مربوطه در دبیرخانه اعتباربخشی دانشکده پزشکی در دسترس می باشد.