English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

طرح درس های گروه علوم تغذیه :

   دانلود : طرح_درس-_رژیم_درمانی_2.pdf           حجم فایل 401 KB
   دانلود : طرح_درس_فیزیولوژی_پیشرفتۀ_تغذیه.pdf           حجم فایل 324 KB
   دانلود : طرح_درس_روش_تحقیق_در_علوم_تغذیه.pdf           حجم فایل 325 KB
   دانلود : طرح_درس-_رژیم_درمانی_2.pdf           حجم فایل 401 KB
   دانلود : طرح_درس_تغذیۀ_پیشرفتۀ_1.pdf           حجم فایل 361 KB
   دانلود : طرح_درس_تغذیۀ_بالینی_پیشرفته.pdf           حجم فایل 365 KB
   دانلود : طرح_درس_تغذیه_در_جراحی.pdf           حجم فایل 255 KB
   دانلود : طرح_درس-_تغذیه_پیشرفته_1.pdf           حجم فایل 408 KB
   دانلود : طرح_درس_پزشکی.pdf           حجم فایل 193 KB
   دانلود : طرح_درس-_بهداشت_مواد_غذایی.pdf           حجم فایل 402 KB
   دانلود : تغذیه_پیشرفته_2.pdf           حجم فایل 2297 KB
   دانلود : تغذیه_پیشرفته_1.pdf           حجم فایل 1734 KB
   دانلود : پاتوفیزیولوژی.pdf           حجم فایل 2072 KB
   دانلود : اپیدمیولوژی_تغذیه.pdf           حجم فایل 688 KB
   دانلود : CDCynergy.pdf           حجم فایل 1308 KB