English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: سه شنبه ١٥ آذر ١٤٠١

1-رسالت و اهداف:


- بیانیه رسالت  Mission Statement

 

رسالت گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ، ارتقاء سطح کیفیت آموزش با هدف افزایش تولیدات علمی،پژوهشی و با بهره گیری از مهارت های آموزشی و اصول حرفه ای و اخلاقی در آموزش و با استفاده از پژوهش های کاربردی درحوزه های آموزشی از تربیت دانشجویانی که پاسخگوی نیازهای خدمات جامعه، توانمند و با انگیزه خدمت باشند اطمینان حاصل نماید. توسعه حرفه ای از ارکان اصلی و اولویتهای مراکز آموزشی و پژوهشی است و در این راستا گروه انگل شناسی و قارچ شناسی به منظور حمایت گسترده از اعضاء هئیت علمی، کارکنان و دانشجویان خلاقیت، کیفیت و بالاترین استانداردهای آموزشی و پژوهشی را سرلوحه خود قرار داده است و بنابر این گروه به منظور جذب انتخاب و بهره مندی از خدمات نیروهای برگزیده هئیت علمی و کادر مجرب غیر هیئت علمی خود می کوشد تا تجارب یاد دهی، یاد گیری و پژوهش را بعنوان یک فعالیت مستمر و مداوم ارائه دهد .


- بیانیه چشم انداز    Vision  Statement   


        مرجع ، پیشرو ، نو آور در زمینه های آموزشی و پژوهشی  در زمینه علوم پایه پزشکی و سلامت

        مسئول  و پاسخگو در حیطه مسائل آموزشی و پژوهشی در زمینه های علوم پایه پزشکی و سلامت

        موفق در ارائه  خدمات آموزشی و جلب رضایت دانشجویان


2- اهداف کلی گروه


1-2: اهداف آموزشی  


ارتقاء کیفیت آموزش با کاربردی نمودن روش های تدریس و تاکید بیشتر بر آموزش های عملی وکارگاهی ( از آنجا که بیشتر دروس علوم پایه پزشکی جهت دانشجویان جدید الورود (ترم 1و2) ارائه می شود ، اعضاء هیئت علمی گروه علوم پایه پزشکی با در نظر گرفتن اخلاق حرفه ای ، دانشجویان را با ترغیب روحیه دانش طلبی و تشویق برای یادگیری بهتر ودستیابی به انضباط آموزشی در آنان ایجاد انگیزه و مشارکت فعال در امر آموزش می نماید).

 تغییر در سرفصل های دروس و کاربردی نمودن آنها با گرایش انگل شناسی بالینی

  ارتقاء کیفیت تدریس و آموزش با شرکت مدرسین گروه در کارگاههای روش تدریس ، روش طراحی آزمون و...

 تلاش در جهت استفاده بهینه از امکانات آموزشی دانشگاه و کیفیت بخشیدن به وضعیت موجود آزمایشگاهها

 

- اهداف اختصاصی گروه

هدف اختصاصي (كليات انگل شناسي):

پس از پايان درس از دانشجو انتظار مي رود:


الف) انگل را تعريف نمايد.

ب) انگل شناسي را تعريف نمايد.

ج) روابط بين موجودات غير همجنس را نام برده و هر يك را تعريف كند.

د) انگل هاي خارجي را تعريف كند.

ﻫ) انگل هاي داخلي را تعريف نمايد.

پ) انگل هاي اجباري را تعريف كند.

ت) انگل هاي اختياري را تعريف نمايد.

ن) انگل هاي موقت را تعريف نمايد.

و) انگل هاي دائمي را تعريف نمايد.

س) انگل هاي بيماريزا را تعريف نمايد.

ط) انگل هاي فرصت طلب را تعريف نمايد.

ر) روشهاي نام گذاري انگل ها را شرح دهد.

م) ميزبان اصلي، واسط و ذخيره را تعريف كند.

ش) ميزبان ناقل (ناقل بيولوژيكي و مكانيكي) را تعريف كند.

ك) ميزبان با سيستم ايمني ناقص را شرح دهد.

ل) چگونگي سرايت آلودگيهاي انگلي را به اختصار شرح دهد.


-هدف اختصاصي ( انگل هاي تك ياخته اي):


الف) انگل هاي تك ياخته اي روده اي را تعريف كند.

ب) مورفولوژي، فيزيولوژي، راههاي انتقال، ميزبانهاي اصلي و مخزن، چرخه حيات، بيماريزايي، تشخيص، درمان، كنترل و پيشگيري از تك ياخته هاي روده اي را شرح دهد.

ج) تك ياخته های انگل حفرات (دهان و دستگاه تناسلي) را به اختصار توضيح دهد.

د) آميب هاي انگلي انسان را به اختصار شرح دهد.

ﻫ) مژك داران را به اختصار شرح دهد.

پ) تاژك داران را به اختصار شرح دهد

ت) بلاستوسيستیس ها را به اختصار شرح دهد

ن) تك ياخته هاي انگلي خوني نسجي را شرح دهد.

و) ليشمانيوز (جلدي احشايي جلدي مخاطي) را شرح دهد.

س) توكسو پلاسما گوندي را به اختصار شرح دهد

ط) جنس ساركوسيتيس را به اختصار شرح دهد

ر) پنوموسيستيس را به اختصار شرح دهد

م) انگل هاي عامل بيماري مالاريا را شرح دهد.


-اهداف اختصاصي ( انگل هاي كرمي):


الف) انگل هاي كرمي را بشناسد.

ب) كرمهاي گرد (نماتودهاي انگلي روده اي انسان) را به اختصار شرح دهند.

ج) نماتودهاي خون و نسج را به اختصار توضيح دهد.

د) كرمهاي پهن را تعريف نمايد. مورفولوژي، چرخه حيات، بيماريزايي، تشخيص، درمان و راههاي كنترل را بداند.

ﻫ) كرمهاي پهن برگي شكل (ترماتودهاي انگلي روده اي، مجاري صفراوي، خون و ريوي انسان) را شرح دهد.

پ) كرمهاي پهن بندبند نواري (ستسودهاي روده اي انسان و سگ سانان) را شرح دهد.


-اهداف اختصاصي (قارچ شناسی):


الف) قارچها را طبقه بندي نمايند.

ب) مشخصات قارچ ها را بيان كند.

ج) روشهاي تقسيم و تكثير قارچ ها را شرح دهد.

د) قارچهاي ساپروفيت مهم را به اختصار شرح دهد.

ﻫ) قارچهاي سطحي مهم و بيماريزا را شرح دهد.

پ) قارچهاي جلدي مهم را شرح دهد.

ت) عفونتهاي قارچي زير جلدي را شرح دهد.

ن) عفونتهاي قارچي احشايي را به اختصار شرح دهد.

و) قارچهاي مخمري را به اختصار شرح دهد.

س) مخمرهاي بيماريزا را به اختصار شرح دهد.


همچنين:


- در پايان ترم از دانشجو انتظار مي رود كه از عهده امتحانات نظري و عملي به ميزان 70% بر اساس كتابهاي رفرانس بر آيد.

- دانشجويان پزشكي در امتحان جامع علوم پايه بتوانند 70% سئوالات را پاسخ دهند.

- و در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی، علاوه بر تمامی موارد فوق، توانایی تدوین پروپوزال های تحقیقاتی، تسلط بر مبانی روشهای تحقیق و آشنایی با تکنیک های جدید و مدرن مولکولی در تشخیص و تعیین پلی مورفیسم انگلها و نیز یادگیری فنون تدریس و شرکت در کلاسهای تدریس عملی را داشته باشند.


2-2:    اهداف پژوهشی


1-  انجام طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی متناسب با اولویت های پژوهشی دانشگاه

2-  ترجمه و تالیف منابع آموزشی مورد نیاز گروه

3-  تلاش جهت توسعه یک یا چند فن آوری مورد نیاز سلامت در عرصه سلامت ، توانبخشی و تکنولوژی آموزشی

     همکاری با گروه های پژوهشی   

4- انجام پژوهش واجرا در جهت طرح های دانش پژوهشی برای بهبود و به روزآوری روش های تدریس

5- انجام و به پایان رساندن طرحهای تحقیقاتی مصوب و غیر مصوب در مورد انگلها ، قارچ ها .

6- مقاله نویسی و چاپ آنها در مجلات معتبر داخلی و خارجی . شرکت در کنگره ها ، سمینارها و کارگاههای آموزشی جهت بالا بردن توان پژوهشی .

7- همکاری در اجرای پایان نامه های دانشجوئی به صورت اساتید راهنما و مشاور .

8- تلاش برای برگزاری سمینار ، همایش و کارگاههای آموزشی توسط خود گروه ،

9- تلاش در جهت تالیف کتب و پمفلتهای مرتبط .


3-2: اهداف خدماتی - درمانی : 


پذیرش آزمایشات تشخیصی تخصصی بیماریهای انگلی و قارچی برای دو گروه بیماران سرپایی و بستری .


3- وظايف گروه انگل شناسي و قارچ شناسي:


- تنظيم برنامه هاي آموزشي دروس انگل شناسی و قارچ شناسی براي رشته هاي مختلف در دانشكده هاي تابعه دانشگاه

- ارائه آموزش نظري و عملي درس انگل شناسي و قارچ شناسي و حشره شناسي به رشته هاي مختلف دانشگاهي.

- برگزاري دوره هاي آموزشي براي رده هاي مختلف پرسنل بهداشتي

- شناسايي مشكلات بهداشتي جامعه و همچنين تعيين درصد آلودگيهاي انگلي و قارچی و ارائه راهكارهاي عملي جهت بر طرف كردن آنها.

- راه اندازي روش هاي تشخيصي جديد و استفاده از تجربيات ساير مراكز علمي در گروه

- تاليف منابع آموزشي و ترجمه منابع جديد.

- تهيه وسايل كمك آموزشي و سيستم هاي مدرن آموزشی.

- شركت اعضاء هیئت علمي گروه در كنگره هاي داخل و خارج

- برگزاري سمينارهای علمی

- برگزاري كارگاههاي بازآموزي براي متخصصين داخلي علوم آزمايشگاهي عفوني.

- اجرای پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی تخصصی با در نظر گرفتن محورهای تحقیقاتی دانشگاه

- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی سایر گروههای آموزشی دانشگاه و سایر ارگانها

- همکاری در روند اجرای پایاننامه های دانشجویی از انتخاب موضوع تا تدوین پروپوزال و اجرای مراحل علمی و گزارش نتایج

- تلاش برای راه اندازی دوره های تکمیلی انگل شناسی و قارچ شناسی

- انجام ارزیابی های دوره ای گروه بر اساس دستوالعمل های وزارتی

- انجام اعتبار بخشی دوره های تحصیلات تکمیلی گروه بر اساس شیوه نامه استاندارد وزارتی


چشم انداز:


تاسیس مقطع دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی و کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی در آینده ای نزدیک