English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: دوشنبه ١٠ مهر ١٤٠٢

مدیر گروه : دکتر سورنا نظرباغی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر آرش موسی الرضایی

استادیار

دکترای تخصصی مغز و اعصاب

Dr.Mosarrezaii@ yahoo.com

رزومه

2

دکتر محمدرضا امیری نیکپور

دانشیار

دکترای تخصصی نورولوژی

Reza.nikpor@gmail.com

رزومه

3

دکتر سورنا نظرباغی

دانشیار

دکترای تخصصی مغز و اعصاب

nazarbaghis@yahoo.com

رزومه

4

دکتر رضوان نوروززاده

استادیار

دکترای تخصصی مغز و اعصاب ---------- رزومه