English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: دوشنبه ١٠ مهر ١٤٠٢

مدیر گروه : دکتر صفر حامدنیا

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر رحیم خلیل زاده

استادیار

دکترای تخصصی روانپزشکی

Khalilzadeh_rahim@yahoo.com

رزومه

2

دکتر سیامک شیخی

دانشیار

دکترای Ph.D روانشناسی

s.sheikhi@umsu.ac.ir

رزومه

3

دکترصفر حامد نیا

استادیار

دکترای تخصصی روانپزشکی

Dr.hamednia@yahoo.com

رزومه

4

دکتر مجید رادمنش

استادیار

دکترای تخصصی روانپزشکی

radmanesh.md@gmail.com رزومه

5

دکتر آرزو کیانی

استادیار

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

arezoukiani@yahoo.com

رزومه

6

دکتر ماه منیرحقیقی

استادیار

دکترای تخصصی روانپزشکی

Mh_m_haghighi@yahoo.com

رزومه

7

دکتر نسیم طالبی آذر

استادیار

دکترای تخصصی روانپزشکی

---------- رزومه

8

دکتر رویا یاوریان

استادیار

دکترای تخصصی  روانشناسی

Fs344@yahoo.com

رزومه