English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: دوشنبه ١٠ مهر ١٤٠٢

طرح درس آندومتریوز : دانلود فایل

طرح درس چزخه های تولید مثل : دانلود فایل

طرح درس حاملگی خارج از رحم (EP) و سقط : دانلود فایل

طرح درس دیس منوره و درد مزمن لگنی : دانلود فایل