English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

 

استاد مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

سال فارغ التحصیلی

سال ورود

نام ونام خانوادگی دانشجو

دکتر هوارث – دکتر فیض الله زاده

دکتر شهرام خادم وطن -  دکتر مرتضی طاهری

طراحی و تولید یک پروتئین نوترکیب چند اپی توپی بر پایه آنتی ژن های توکسوپلاسما گوندی و ارزیابی آن جهت تشخیص سرولوژیک و ایمنی زایی

در حال تحصیل

1401

نگار اسدی

(مقطع دکترا)

دکتر بهزاد جعفری – دکتر الهام یوسفی – دکتر عباس جعفری

دکتر شهرام خادم وطن

بررسی اثرات اسکولیسیدالی سانگوینارین بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک با روش آزمایشگاهی و شبیه سازی درون رایانه ای

1401

1398

الهام حسن زاده

دکتر رسول جعفری – دکتر شبنم وظیفه خواه

دکتر شهرام خادم وطن

بررسی فراوانی آلودگی به توکسوپلاسما در مادران دچار سقط کلینیک مراقبت زنان و جنین های سقط شده در مراجعین به بیمارستان شهید مطهری ارومیه

1401

1397

شیوا زینعلی

دکتر رسول جعفری

دکتر آرش امین پور

بررسی فراوانی آلودگی به انگل بلاستوسیتیس و تعیین ساب تایپ ایزوله ها به روش تکثیر ژن SSU rRNA از بیمارستان مبتلا به عفونت HIV تحت نظارت مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در سال 1401

1402

1397

مرتضی قلی نژاد

دکتر شهرام خادم وطن – دکتر طاهره بهروزی لک

دکتر رسول جعفری

بررسی فراوانی، تنوع ژنتیکی و آنالیز سکانس ژن اکتین تریکوموناس واژینالیس در ایزوله های مراجعین به کلینیک مراقبتی زنان در بیمارستان مطهری و کوثر ارومیه در سال 1399

1402

1397

هادی سبحانی

دکتر آرش امین پور -  دکتر شبنم وظیفه خواه

دکتر رسول جعفری

مطالعه شیوع توکسوپلاسموز حاد و مزمن و تعیین ژنوتایپ توکسوپلاسما گوندی در میان زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان کوثر ارومیه  در سال 1401

1402

1397

نسیم باشعور

دکتر بهزاد جعفری

دکتر شهرام خادم وطن

بررسی اثرات ضد توکسوپلاسمایی کورکومین و کیتوزان در شرایط In vitro , in vivo, in silico

1400

1396

مهسا رزقی

پروفسور حضرتی-دکتر امانی

دکتر شهرام خادم وطن

فعالیت آنتی لیشمانیایی کورکومین بر پروماستیگوتها و آماستیگوتهای لیشمانیا ماژور

1399

1396

سهیلا علی نژاد

دکترامین پور-پورجبلی

دکترمحمدزاده

ژنوتایپینگ ایزوله های توکسوپلاسما از گوشت گوسفند،مدفوع گربه ونمونه پاتولوژی انسانی ازارومیه

1398

1395

محمد یوسف زاده

دکتر رسول انتظار مهدی – دکتر بهروز مهدوی پور

دکتر آرش امین پور

بررسی میزان آلودگی محیط های بیمارستانی شهر ارومیه با آکانتامبا و نگلریا و تعیین ژنوتایپ سویه های جدا شده

1401

1395

سید حسن سید محمد پور

دکترخادم وطن

دکترمحمدزاده

بررسی اثر ایمونولوژیک و سایتوتوکسیک فراورده های تام و فراکشن انتخابی عصاره مرزه اکالیپتوس و سیر بر تاکیزوئیت توکسوپلاسما

1398

1395

سجاد معصومی فرد

کتر دیبا، دکترخادم وطن، دکتر خدیجه مخدومی

پروفسور حضرتی

مقایسه روش های تشخیصی رایج و شناسایی مولکولی پنوموسیستیس جیرووسی عامل پنومنی در بیماران تحت درمان با داروهای سرکوب کننده ایمنی در بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی ارومیه

1400

1395

نگار جوان مرد

دکتر صابر قلی زاده، دکتر فرحناز نوروزی نیا، دکتر الهام یوسفی

دکترخادم وطن

بررسی فراوانی و ژنوتایپ اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از یافته های پارافینه ایزوله های کیست هیداتیت انسانی در بیمارستان امام خمینی ارومیه

1400

1395

مهسا بوستانی

دکتر محمد زاده، دکتر بهنام حشمتیان

دکترخادم وطن

اثرنانوذرات دی اکسید تیتانیوم و عصاره ی جلبک قهوه ای خلیج فارس sargassm oligocystum) بر تولید INF گامادر موش های آلوده به توکسوپلاسماگوندی سویه RH و مرگ سلولی اشکال تاکی زوئیتی درمحیط آزمایشگاهی

1397

1394

نگار اسدی

دکتر حضرتی، دکتر حشمتیان

دکترخادم وطن

بررسی اثرات درون تنی و برون تنی اسکلو سیدالی نانو ذره اکسید سریوم و عصاره Holothuria Leucospilota بر پروتواسکولکس های کیست

1397

1394

صفا آریامند

پروفسور حضرتی

دکترامین پور

مقایسه رنگ آمیزی اسیدفست ،مولکولی والایزا برای تشخیص کریپتوسپوریدیوم در نمونه اسهالی کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مطهری ارومیه

1397

1394

محمود محمودی

دکترفخیم- دکتر خادم وطن

پروفسور حضرتی

شیوع توکسوپلاسموز در بیماران همودیالیزی

1398

1394

عباس فرزین چاخرلو

دکتر اسپوتین-دکتر امین پور

پروفسور حضرتی-دکتر خادم وطن

شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی آکانتاموبا جدا شده از بیماران ضعف ایمنی بستری در بیمارستان های آموزشی تبریز

1398

1394

معصومه علیزاده بکتاش

دکتر بهنام حشمتیان

دکترخادم وطن

 فعالیت آنتی لیشمانیایی زرد چوبه و مشتق اصلی آن کورکومین ب پروماستیگوت ها و آماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی و برون تنی

1396

1393

گلچین برتری

 

دکترخادم وطن

میزان فراوانی وتنوع ژنتیکی اکانتاموبا درآب ارومیه

1397

1393

محمد عبدی

دکترخادم وطن-آقای قلیزاده

پروفسور حضرتی

شناسایی مولکولی گونه های ژیاردیا در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی ارومیه

1395

1392

فیروزه ناصری

دکتر امین پور-خانم حنیفیان

پروفسور حضرتی

بررسی فراوانی و ژنوتایپینگ سارکوسیستیس در نمونه گوشت گاوی کشتارگاه ارومیه

1399

1392

شهربانو فلاح گل محمدی

دکتر شهابی

دکترمحمدزاده

تعیین دوز بهینه آنتی ژن لیشمانیاماژور

همراه ادجوانت در ایمن سازی علیه لیشمانیوز جلدی

1395

1391

مراد عزیزی

دکترسیدی- دکتر میکائیلی

پروفسور حضرتی

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه در درمان موش الوده به پلاسمودیوم برگئی

1393

1390

محمود قادری

دکترشهابی-پروفسور حضرتی

دکترمحمدزاده

بررسی اثراجوانتی پروپرانولول و مقایسه با آلوم درایمن سازی موش بالب سی بااجزای پروتئینی تاکیزوئیت توکسوپلاسما

1393

1390

صمد مینایی

دکترشهابی

دکتر محمدزاده

ارزیابی اثر اجوانتی نالتروکسان بر موش بالب سی توسط آنتی ژن آنوفل استفنسی در قطع چرخه پلاسمودیوم برگئی

1393

1389

حمید علیزاده دستجرد

 

پروفسور حضرتی

شناسایی مولکولی گونه های فاسیولا در نمونه های ایزوله شده از کبد دامهای اهلی در آ.غربی

1392

1389

حسین گلوانی

پروفسورحضرتی-دکترشهابی

دکترمحمدزاده

ارزیابی اثر اجوانتی آلوم و پروپرانولول برکارایی واکسیناسیون موش بالب سی توسط اشکال خونی پلاسمودیوم برگئی

1391

1388

احمد کرامتی

دکتردیبا-دکترمحمدزاده-دکتراصغرزاده

پروفسور حضرتی

ارزیابی فراوانی گونه های ژیاردیا به روش پی سی آر در نمونه های کودکان بیمارستان مطهری ارومیه

1392

1388

غلامرضا منافی

دکترنهروانی

پروفسورحضرتی

بررسی تاثیر ضدمالاریایی آرتمیزیا آلیوریانا بر پلاسمودیوم برگئی

1390

1387

تورج میاندوابی

دکترشهابی

دکترمحمد زاده

اثر ادجوانتی الوم نالوکسان و الوم نالتروکسان برواکسیناسیون موش بالب سی توسط پلاسمودیوم برگئی

1389

1387

حکیم عزیزی