English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

- ساختار تشکیلاتی فعاليتهاي بین رشته ای : دانلود

- ساز و کار مشارکت  اعضای گروه در پیشنهاد و معرفی مدیر گروه : دانلود

- ساز و کار اجرای برنامه آموزشی : دانلود

- ساز و کار پایش عملکرد آموزش فراگیران : دانلود

- ساز و کار تعامل و مشارکت گروه با ساير گروه های آموزشی : دانلود

- ساز و کاری مبتنی بر تعامل مدیر گروه با اعضاء : دانلود

- ساز و کار برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی : دانلود

- ساز و کار مدون برای تقویت محیط پژوهش در عرصه های تحقیقاتی : دانلود

- ساز و کار مدون برای ارزیابی کمی و کیفی برنامه های آموزشی : دانلود

- ساز و کار مدون جهت ارزیابی و ارائه پیشنهادات : دانلود

- فرآیند فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشترک : دانلود

- فرآیند مرتبط با روش های یاددهی- یادگیری : دانلود

- فرآیند مشاركت اعضاء گروه در تدوين برنامه توسعه : دانلود

- فرآیند مشارکت ذینفعان اصلی در پایش و ارزشیابی برنامه های آموزشی گروه : دانلود

- فرآیند نظارت بر اجرای صحیح مقررات و برنامه های آموزشی  : دانلود