English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

1-     حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان به منظور کاهش پرتوگیری بیماران و کارکنان و خانمهای باردار

2-     اثرات عوامل فیزیکی مختلف بر روی سیستمهای بیولوژیک

3-     استفاده از مدلها و روشهای شبیه سازی در بهبود پروتوکل های حفاظتی در برابر پرتوهای یونیزان

4-     تشخیص افتراقی کامپیوتری بیماری های مختلف با استفاده از روش های تصویربرداری پزشکی مختلف

5-     استفاده از مدل های شبیه سازی در محاسبات دزیمتری سیستمهای تشخیصی و درمانی

6-     کنترل کیفی سیستم های تصویربرداری پزشکی جهت ارتقائ کیفیت تصاویر

7-     بررسی نقش نانوذرات در تشخیص و درمان بیماری ها

8-     بهینه سازی درمان با استفاده از پروتوکل در سیستم های طراحی درمان و دستگاههای مختلف پرتودرمانی

9-     استفاده از روشهای جدید همچون particle therapy و روشهای ترکیبی در پرتودرمانی

10-بررسی اثرات پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان همراه با عوامل تعدیل کننده روی سیستمهای بیولوژیک