English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

 

ردیف

نام درس

کد درس

مقطع

نام رشته

گروه آموزشی

دانشکده

1

انگل شناسی پزشکی

11722046

کارشناسی ارشد

میکروب شناسی پزشکی

میکروب شناسی

پزشکی

2

انگل شناسی 1 (کرمها)

14617024

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

3

آزمایشگاه انگل شناسی 1

14617025

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

4

انگل شناسی 2 (تک یاخته و حشره)

14617030

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

5

آزمایشگاه انگل شناسی 2

14617031

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

6

میکروب شناسی و انگل شناسی

15430005

کارشناسی

فوریت های پزشکی

پرستاری

پرستاری

7

انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

18114133

دکترای حرفه ای

دندانپزشکی

دندانپزشکی

دندانپزشکی

8

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

23117027

دکترای حرفه ای

داروسازی

داروسازی

داروسازی

9

انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

23117028

دکترای حرفه ای

داروسازی

داروسازی

داروسازی

10

انگل شناسی نظری

15516178

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

پرستاری

11

انگل شناسی عملی

15516022

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

پرستاری

12

انگل شناسی رشته پزشکی

128

دکتری عمومی

پزشکی

پزشکی

پزشکی

13

تک یاخته شناسی 1

 

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

انگل شناسی

پزشکی

14

تک یاخته شناسی 2

 

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

انگل شناسی

پزشکی

15

کرم  شناسی 1

 

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

انگل شناسی

پزشکی

16

کرم  شناسی 2

 

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

انگل شناسی

پزشکی

17

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

 

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

انگل شناسی

پزشکی

18

سمینار

 

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

انگل شناسی

پزشکی

19

روش تحقیق

 

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

انگل شناسی

پزشکی

20

اصول کار با تجهیزات آزمایشگاه

 

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

انگل شناسی

پزشکی