English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
-->

نام : لیلا                         نام خانوادگی : گوهرنیا

 سمت : کارشناس امور رفاهی و دانشجویی

 رئوس وظایف :

- بررسی ، تفکیک و امتیاز بندی درخواستهای دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی از جمله (وام بنیاد علوی وام کمک شهریه)

- تهیه اسناد وامهای دانشجویی جهت ارسال به صندوق رفاه دانشجویان وزارت جهت بررسی و پرداخت

- تهیه و تنظیم فرم های میزان بدهی دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل ، دانشجویان انصرافی ، جابجایی و انتقالی

- مشارکت در اخذ مجوز تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان برای فارغ التحصیلان متقاضی اصل دانشنامه ، پروانه دائم و ...

- اجرای فرایندهای مربوط به بیمه حوادث دانشجویان

- ثبت تعهد محضری و شماره حسابهای دانشجویان در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان  

- انجام امورات مربوط به بیمه حوادث تحصیلی دانشجویان دانشگاه

 

آدرس: ارومیه، خیابان رسالت، کوچه اورژانس، ستاد دانشگاه عوم پزشکی ارومیه، ساختمان شماره 7، اتاق شماره 5

تلفن: 31937265-044

==============================================================================

نام : فریبا                         نام خانوادگی : خلیل زاده

 سمت : کارشناس امور دانشجویی

 

رئوس وظایف :

- بررسی ، تفکیک و امتیاز بندی درخواستهای دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی از جمله ( وام کمک هزینه تحصیلی وام کمک هزینه مسکن )

- تهیه اسناد وامهای دانشجویی جهت ارسال به صندوق رفاه دانشجویان وزارت جهت بررسی و پرداخت

- تهیه و تنظیم فرم های میزان بدهی دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل ، دانشجویان انصرافی ، جابجایی و انتقالی

- مشارکت در اخذ مجوز تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان برای فارغ التحصیلان متقاضی اصل دانشنامه ، پروانه دائم و ...

- ثبت تعهد محضری و شماره حسابهای دانشجویان در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان 

آدرس: ارومیه، خیابان رسالت، کوچه اورژانس، ستاد دانشگاه عوم پزشکی ارومیه، ساختمان شماره 7، اتاق شماره 6

تلفن: 31937265-044

==============================================================================

نام : شهین                                   نام خانوادگی : حسینی

 سمت : کارشناس امور رفاهی و دانشجویی

 رئوس وظایف :

- بررسی ، تفکیک و امتیاز بندی درخواستهای دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی از جمله ( وام ضروری وام ودیعه مسکن )

- تهیه اسناد وامهای دانشجویی جهت ارسال به صندوق رفاه دانشجویان وزارت جهت بررسی و پرداخت

- تهیه و تنظیم فرم های میزان بدهی دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل ، دانشجویان انصرافی ، جابجایی و انتقالی

- مشارکت در اخذ مجوز تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان برای فارغ التحصیلان متقاضی اصل دانشنامه ، پروانه دائم و ...

- همکاری در تهیه و توزیع وسایل کمک اموزشی به دانشجویان  

- ثبت تعهد محضری و شماره حسابهای دانشجویان در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان  

- انجام کلیه امورات مربوط به کار دانشجویی

آدرس: ارومیه، خیابان رسالت، کوچه اورژانس، ستاد دانشگاه عوم پزشکی ارومیه، ساختمان شماره 7، اتاق شماره 6

تلفن: 31937268-044