English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ مهر ١٤٠٢
-->

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 50
بازديدکنندگان این صفحه: 2267
کل بازديدکنندگان : 1860452
بازديدکنندگان آنلاين : 2
آخرین بروزرسانی : 1402/06/07

 

 

اهداف اداره مشاوره و سلامت روان:

به طور کلی هدف خدمات راهنمایی و مشاوره به دانشجویان کمک به آنان در راستاي داشتن یک زنـدگی با نشاط، سالم، و با انرژي با هدف رو به پیشرفت است بطوریکه بتواند پلکان ترقی را یکی پس از دیگري پشت سر گذارد. کمک به این موجود مقدس در حال رشد کمک به توسعه جامعه است. هدف دیگر این خدمات این است که به دانشجویان کمک کند از قرار گرفتن در مسـیرهایی کـه موجـب تباهی توانمندیها، استعدادها و شخصیت او می شود جلوگیري نماید. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از سرمایه هاي معنوي و اجتماعی جامعه محسوب می شوند، آنان گرانبهاترین و کمیاب ترین سـرمایه هـاي اجتماعی هستند که آسیب رسیدن به هر یک موجب تباهی بزرگی براي اکنون وآینده جامعه خواهـد بـود. لذا براي مرکز مشاوره دانشجویان بسیار مهم است که هیچ دانشجویی در زنـدگی تحصـیلی، خـانوادگی، فردي، اجتماعی و معنوي خود دچار چالشهاي خطرناك نشود و چنانچه در این راسـتا گرفتـار مشـکلاتی گردید دست حمایت خود را مشتاقانه به سوي او دراز خواهد کرد تا وي را در راستاي رسیدن به مرحلـه کمال انسانی که شایسته هستی او است یاري نماید.

 

به طور کلی اهداف این اداره عبارتند از :

1.         رشد سلامت روحی و روانی دانشجویان

2.         رشد و شکوفایی استعداد دانشجویان

3.         پیشگیري از مسائل و مشکلات عاطفی- رفتاري

4.         ارتقاء سطح کیفی و کمی بهداشت روانی دانشجویان

5.         افزایش رضایتمندي دانشجویان و پرسنل دانشگاه از فعالیتهاي مرکز راهنمایی و مشاوره

6.         کاهش مشکلات رفتاري دانشجویان مثل افسردگی ، اضطراب و ...

7.         افزایش زمینه استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات مختلف مرکز مشاوره

پیشگیري از افت تحصیلی و کمک به ارتقاء وضعیت دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی