English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

مدیر گروه : دکتر کمال خادم وطن

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر کمال خادم وطنی

استاد

دکترای فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

Khademvatan2002@yahoo.com

رزومه

2

دکترمیرحسین سید محمدزاده

دانشیار

دکترای فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی

hmohammadzad@gmail.com

رزومه

3

دکتر محمدرضا دهقانی

دانشیار

دکترای فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

Mr.dehghani@gmail.com

رزومه

4

دکترعلیرضا رستم زاده

دانشیار

دکترای تخصصی قلب و عروق

arzrz.4791@gmail.com

رزومه

5

دکتررقیه افسر قره باغ

استادیار

دکترای تخصصی قلب و عروق r.garebag@gmail.com

رزومه

6

دکتر بهزاد رحیمی درآباد

استادیار

دکترای تخصصی قلب و عروق

behzadrahimi57@yahoo.com

رزومه

7

دکتر مژگان حاج احمدی

دانشیار

دکترای فلوشیپ قلب و عروق

Hajahmadimojgan@yahoo.com

رزومه

8

دکتر ونوس شهابی رابری

استادیار

دکترای تخصصی قلب و عروق

jasmin_vsh@yahoo.com

رزومه

9

دکتر اکرم شریعتی

استادیار

دکترای تخصصی قلب و عروق

shariatiakram2016@gmail.com

رزومه

10

دکتر مهسا بهنمون

استادیار

دکترای تخصصی قلب و عروق

mm_bk_80@yahoo.com

رزومه

11

دکتر رضا حاجی زاده

استادیار

دکترای تخصصی قلب و عروق

hajizadeh.reza@gmail.com

رزومه

12 دکتر ناصر خلیلی
استادیار

دکترای تخصصی قلب و عروق

naserkhalili2000@yahoo.com

رزومه

13 دکتر علی سلیمانی
استادیار

دکترای تخصصی قلب و عروق

dr.alisoleimany81@gmail.com رزومه
14 دکتر رضا فرامرز زاده
استادیار

دکترای تخصصی قلب و عروق

faramarzzadehreza76@gmail.com رزومه
15 دکتر امیر میکائیل وند
استادیار

دکترای تخصصی قلب و عروق

a.mkvnd.cardio@gmail.com رزومه
16 دکتر مریم فرامرزپور
استادیار

دکترای فوق تخصصی قلب و عروق

---------- رزومه