English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی پایان نامه : دریافت فایل

راهنمای تدوین پروپزال و پایان نامه : دریافت فایل

اطلاعیه برای دانشجویان پزشکی : دریافت فایل

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی : دریافت فایل

سیاست های شورای پژوهشی دانشگاه : دریافت فایل

دستورالعمل کلی مراحل ثبت و ورود اطلاعات مربوط به کار آزمایی های بالینی : دریافت فایل