برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
گروه های آموزشی و آزمایشگاه ها


لینک های پرکاربرد
تقویم آموزشی - (نیمسال اول) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
شروع نیمسال اول و دوم تحصیلی

شروع نیمسال اول

از تاریخ : 1402/7/1

شروع نیمسال دوم

از تاریخ : 1402/11/15

تاریخ حذف و اضافه

حذف و اضافه

از تاریخ 1402/07/16 لغایت 1402/07/18

حذف اضطراری تکدرس

از تاریخ 1402/9/21 لغایت 1402/09/22

تاریخ پایان کلاسها و امتحانات

پایان کلاسها

تاریخ : 1402/10/13

شروع امتحانات

از تاریخ 1402/10/16 لغایت 1402/11/04


میز خدمت الکترونیک
تنظیمات قالب