English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

معاون آموزشی علوم بالینی :

نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه خردمند

رتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : PhD بیوشیمی بالینی

ایمیل : fkheradmand@yahoo.com

تلفن : 32752379 - 044

شرح وظایف : کلیک نمایید