English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢

- فرم خودارزیابی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی : دانلود

- فرم ارزیابی بیرونی استانداردهای دوره پزشکی عمومی : دانلود

- مشخصات اعضای کمیته خود ارزیابی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی : دانلود