English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠

- فرم خودارزیابی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی : دانلود

- فرم ارزیابی بیرونی استانداردهای دوره پزشکی عمومی : دانلود

- مشخصات اعضای کمیته خود ارزیابی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی : دانلود