20:20:04 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

 

نام و نام خانوادگی هیئت علمی مسئول:

 

 

اعضای هیئت علمی همکار در آزمایشگاه:

 دکتر خردمند

 دکتر قلیزاده

کارشناسان آزمایشگاه:

خانم مکاری

آقای صادقی

 

 

 

تجهیزات آزمایشگاه:

 

 

 

1-     اسپکتروفتومتر

2-     سانتریفوژ

3-     لوله ها و لواژم شیشه ای آزمایشگاهی

4-     دستگاه آب مقطر گیری

5-     کیتهای مربوط به آزمایشات بیوشیمی بالینی

6-     آزمایشات تخصصی به وسیله خود استاد به صورت Demo و با استفاده از دستگاههای پیشرفته تدریس می شود.

 

نحوه ارزشیابی دروس عملی

 

موارد مورد ارزیابی

نمره

1-       حضور و غیاب

2-       رعایت نکات ایمنی آزمایشگاه مانند پوشیدن روپوش سفید، پرهیز از شوخی و...

3-       دستیابی به پاسخ صحیح آنالیت های تدریسی در هر جلسه

4-     امتحان کتبی از تئوری مربوط به جلسات عملی بیوشیمی بالینی  

5-     امتحان عملی شامل: شناخت   و استفاده صحیح از ابزار آلات و تجهیزات آزمایشگاهی، برنامه ریزی صحیح توسط فتومتر نسبت به اندازه گیری آنالیت مربوطه، بدست آوردن مقدار آنالیت در سرم با انحراف معیار1SD

6-       ارزشیابی گزارش کارهای هر جلسه مربوط به هر گروه

2 نمره

 

2 نمره

 

 

 

4 نمره

 

 

4 نمره

 

 

 

 

 

6 نمره

 

 

 

2 نمره

 

تنظیمات قالب