22:11:47 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

آزمایشگاه فیزیک پزشکی

 

نام و نام خانوادگی هیئت علمی مسئول:

دکتر احد زینالی

کارشناسان آزمایشگاه:

خانم نجار آذری

  

 

 

تجهیزات آزمایشگاه:

 

 

 

تجهیزات مربوط به آزمایشات فیزیک نور و اپتیک و بینایی:

1-     جعبه عینک

2-    عدسی های خام و فریمهای عینک و تابلوی تیز بینی

3-    منبع نور و پرده های تشکیل تصویر

4-    پریمتر

5-    لنزومتر

6-    میکروسکوپهای نوری

تجهیزات مربوط به آزمایشهای فیزیک الکتریسیته:

1-     منبع تغذیه

2-    انواع مقاومتها

3-    پتانسیومتر

4-    ولت سنج و آمپرسنج

5-    ریوستا

تجهیزات مربوط به آزمایشهای فیزیک پرتوها

1-     کانتور گایگر- مولر

2-    سورسهای رادیواکتیو

تجهیزات مربوط به آزمایشهای فیزیک صوت و ماورای صوت

1-     دستگاه سونوگرافی

2-    پروب اولتراساوند و فانتوم مربوطه

تجهیزات مربوط به آزمایشهای تخلیه الکتریکی در گازها و لوله های گیسلر

 

 

نحوه ارزشیابی دروس عملی

 

موارد مورد ارزیابی

نمره

1-     ارزیابی گزارش کار

2-    آزمون کتبی

فعالیتهای کلاسی و انجاف تکالیف محول شده

6

10

4

تنظیمات قالب