21:31:31 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 


 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی

دانشکده پزشکی ارومیه

شرح وظایف کارگروه های تحت نظارت دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)

 

1. کارگروه برنامه ریزی درسی

·        همکاری با مرکز مطالعات در طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی برای برنامه های در حال اجرا و پایش و نظارت بر اجرا

·        پیگیری و نظارت بر تهیه و بکارگیری طرح دروس Lesson Plan و طرح دوره Course Plan توسط اعضاء هیات علمی با همکاری مدیران اموزشی گروههای آموزشی

·        ارائه مشاوره به اعضاء هیات علمی در زمینه تهیه طرح درس و طرح دوره

·        همکاری با گروه های آموزشی در زمینه برنامه ریزی آموزشی و بازنگری انها

·        راهنمایی و مشاوره اساتید در زمینه روش های نوین آموزش و تدریس

·        تدوین شیوه نامه های مدیریت برنامه ریزی درسی

·        همکاری برای ارتقای کیفیت آموزشهای ارائه شده در کلیه عرصه های آموزش

·        ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی

·        نظارت بر به کارگیری شیوه نامه های استفاده از روشهای یادگیری فعال در عرصه های آموزشی مرتبط

 

2. کارگروه توانمندسازی اعضاء هیات علمی

·     همکاری در انجام نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی با مرکز مطالعات

·     اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی جهت شرکت در کارگاه های آموزشی

·     نظارت و هدایت اموزشی اعضاء هیات علمی جدید و معرفی آنها به مرکز مطالعات جهت شرکت در کارگاههای آموزشی

·     همکاری با مرکز مطالعات برای طراحی شیوه نامه اجرای برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی

·     همکاری با مرکز مطالعات برای اجرای برنامه های توانمندسازی آموزشی برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی

·     ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی

·     انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی

 

3. کارگروه سنجش و ارزیابی دانشجو

·        تدوین و اجرای شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو

·        مشاوره و مشارکت در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ بوک

·        همکاری با مرکز مطالعات در نظارت و ارائه بازخورد بر پیاده سازی شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو

·        همکاری نزدیک با واحد ارزشیابی هیات علمی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از  فرم های ارزشیابی اعضاء هیات علمی توسط دانشجویان علوم پایه و بالینی، همکاران، مدیران گروه و معاونت آموزشی

 

4. کارگروه ارزشیابی هیات علمی

·     پیگیری منظم بر  ارزشیابی درون گروهی اموزشی و ارائه بازخورد به شکل گزارش به مرکز مطالعات

·     ارائه مشاوره و راهنمایی به گروه های اموزشی در خصوص ارزیابی درونی

·     نظارت بر اجرای صحیح ارزشیابی اعضاء هیات علمی و ارائه گزارش به مرکز مطالعات

·     ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران و فرآیندهای آموزشی

·     مشارکت در طراحی و بازبینی فرم های ارزشیابی اعضاء هیات علمی

·     نظارت و پیگیری تاثیراجرای ارزشیابی استاد بر ارتقای عملکرد آموزشی 

·     تهیه و ارائه گزارش در خصوص فرآیند ارزشیابی دانشجویان و اعضاء هیات علمی

 

5. کارگروه ارزشیابی برنامه

·        همکاری در طراحی نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی

·        ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی، چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای آن

·        همکاری و مشاوره در اجرای اعتباربخشی (برنامه ای، موسسه ای و بیمارستانی)

 

6. کارگروه پژوهش در آموزش

·     همکاری با مرکز مطالعات در تدوین شیوه نامه برای طرحهای توسع های، فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش

·     همکاری با مرکز مطالعات در بسترسازی برای شرکت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری دانشگاهی و کشوری 

·     ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های های پژوهش در آموزش به اساتید و دانشجویان

·     تشویق و هدایت اعضاء هیات علمی در انجام پژوهش در آموزش

·     نیازسنجی پژوهشی دانشکده در زمینه مشکلات آموزشی و ارائه راهکارهای موثر  در ارتباط با مرکز EDC

·     راهنمایی اعضاء هیات علمی در ارائه طرح های پژوهش در اموزش به جشنواره های کشوری و دانشگاهی از جمله جشنواره شهید مطهری.

 

7. کارگروه آموزشهای مبتنی بر جامعه و پاسخگو

·        همکاری در استقرار و توسعه برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو

·        توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو

·        همکاری با مرکز مطالعات در طراحی و اجرای نظام ارزشیابی و پایش آموزشهای مبتنی بر جامعه و پاسخگو

 

8. کارگروه فعالیت ها و ارزشیابی دانشجویی

·        راه اندازی، حمایت و نظارت بر کارگروه دانشجویی توسعه آموزش دانشکده

·        همکاری با مرکز مطالعات در توانمندسازی آموزشی اعضای کارگروه دانشجویی توسعه آموزش دانشکده

·       همکاری و تسهیل فعالیتهای دفتر استعداد درخشان

تنظیمات قالب