22:06:02 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
نام و نام خانوادگی : آقای علی فرمانی
رشته تحصیلی : ---
پست الکترونیکی: ---
شماره تماس :  32770397-044 داخلی 296
 

شرح وظایف:

- رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار

- تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا

- کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی

- صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال

- کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم16 هنگام جابجایی کالاهای تحویلی

- تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم

- به روز آوری فرم های 16،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار

- تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ

- ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه

- پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال شبکه تاحصول نتیجه

- ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده

- تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه

- تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه

- تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال دانشگاه

- در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی

- اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت

تنظیمات قالب