20:45:27 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی : دکتر هادی کارآمد ثانی
رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری
پست الکترونیکی : hadi_karamadsany@yahoo.com
شماره تماس : 32770397-044
 

شرح وظایف:

تنظیمات قالب