22:02:29 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی : آقای علیرضا پورشهباز
رشته تحصیلی : حسابداری
پست الکترونیکی : ---
شماره تماس : 32770397-044 داخلی 237

 

نام و نام خانوادگی : آقای محمد علی انصاری
رشته تحصیلی : حسابداری
پست الکترونیکی: ---
شماره تماس : 32770397-044 داخلی 237

 

نام و نام خانوادگی : آقای پژمان جعفرزاده
رشته تحصیلی : حسابداری
پست الکترونیکی: ---
شماره تماس : 32770397-044 داخلی 237

شرح وظایف:

تنظیمات قالب