21:15:24 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

اعضاء کمیته تطبیق واحدهای درسی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

 

1

دکتر محمد مجیدی

رئیس دانشکده

رئیس کمیته

2

دکتر سحر مهرانفر

معاون آموزشی پایه

عضو کمیته

3

دکتر مرتضی متذکر

مدیر گروه میکروب شناسی

عضو کمیته

4

دکتر احد زینالی

مدیر گروه فیزیک پزشکی

عضو کمیته

5

دکتر محمد یوسفی

مدیر گروه معارف

عضو کمیته

6

دکتر شهرام خادم وطن

مدیر گروه انگل و قارچ شناسی

عضو کمیته

7

دکتر عادل محمدزاده

مدیر گروه ژنتیک و ایمنی شناسی

عضو کمیته

8

دکتر یوسف رسمی

مدیر گروه بیوشیمی بالینی و علوم سلولی کاربردی

عضو کمیته

9

دکتر سعید قوام زاده

مدیر گروه تغذیه

عضو کمیته

10

دکتر شیوا روشن میلانی

مدیر گروه فیزیولوژی

عضو کمیته

11

دکتر رسول انتظار مهدی

مدیر گروه آمار و اپیدمیولوژی

عضو کمیته

12

دکتر غلامحسین فرجاه

مدیر گروه علوم تشریح

عضو کمیته

13

دکترمعصومه پورجبلی

مدیر گروه پاتولوژی

عضو کمیته

14

دکترجاوید فریدونی

مدیر گروه علوم تربیتی

عضو کمیته

15

لیدا سجودی

رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی

دبیر کمیته

 

 

شرح وظایف:

-  بررسی پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده توسط دانشجو در رشته دیگر

-  بررسی پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده توسط دانشجو در همان رشته در دانشگاهی دیگر با تعداد واحدهای متفاوت

 

 

آخرین تنظیم و ویرایش: 1402/6/30

تنظیمات قالب